หน้าแรก                 
    *** นายบุรินทร์   เที่ยงตรง         ประธานชมรมจักรยานสร้างสุขภาพ           Tel.086-6752508  ***                 

บุคลากร

นายบุรินทร์   เที่ยงตรง 
ประธานชมรมจักรยาน
          สร้างสุขภาพ
    

สมาชิกสันนิบาต

Links

สมาชิกชมรมจักรยานสร้างสุขภาพ

นายบุรินทร์ เที่ยงตรง
 ประธานชมรม


นายชาญศักดิ์ ชัยเชย
รองประธานชมรม


นายสุเมธ ปรีชาญาณ
รองประธานชมรม


  นายจำลอง  มีมาก
 
  เลขาฯชมรม


นายเด่นชัย ทองรัตน์
เหรัญญิก


นางฉลวย กลิ่นแข
 ผู้ช่วยเลขาฯชมรม


นางระเวียง ทองรัตน์
 ผู้ช่วยเหรัญญิก
 
นางพิมพ์  มีแหยม
  นายทะเบียน

กำนัน
สมศักดิ์ เพ็ชรแก้ว

นายพีระพล รอดมณี

นายสวัสดิ์ กันแตง

นายไข่ กลิ่นแข

ผอ.สุรินทร์ ธรรมโร

นายธีรพงษ์ เทียนขาว

นายสมศักดิ์ แรงแสงดี

นางบุญช่วย เรืองแสงดี

นายไพโรจน์ มีแหยม

นายวิชาญ ยานะ

นายนพรัตน์ รัตนสกล

นางนพรัตน์ อำไพ

นายสวัสดิ์ ทรัพย์โห้

นางทองดี โตตระกูลพิทักษ์

นายวิชาญ โตตระกูลพิทักษ์

นายณวรรช ปัญญาคำ

นางสุภาพ เนตรทิพย์วัลย์

ด.ต.ทรงศักดิ์ เนตรทิพย์วัลย์

นายหาญ วิชัย

นางรัตนา ชัยเชย

นายช้อน นาหมัน

นางทวี นาหมัน

นายบุญชู มีแหยม

นางวาด มีแหยม

นายเหรียญ มีสิงห์ชัย

นางสวาท มีสิงห์ชัย

นายผล ศรีท้วม

นางบุญเทียม ศรีท้วม

นายฉลวย คล้ายทอง

นางสวอง คล้ายทอง

นางสวอง ทรัพย์โห้

นายกุน คำแก้ว

นางชวน คงอยู่เย็น

นายสมทรง โตเพ็ง

นางพิมพ์ มีแหยม

นายบุญรอด ดิษดี

นางเทียม บุญกุศล

นางมะลิ ยิ้มแสง

นายเจือ ดิษดี

นายสำเริง ปุ่นพันปี

นายบุญทวี แก้วเพชร

นางน้ำค้าง แก้วเพชร

นายเทิน ดิษดี

นางสุขใจ แรตสอน

นายทองสุข คงอยู่เย็น

นายชั้น ภายโต

นายสนั่น ปานบุญ

นายสวัสดิ์ พะโยม

นายมงคล คัดเชียงแสน

นายประสิทธิ์ ดำมินเศก

นายเลี่ยม เทียนขาว

นางสนั่น ปรีกมล

นายน้อย อยู่คง

นางตล่อม สิงห์กวาง

นายจำลอง มีมาก

นายโพย จิตทอง

นายสมบูรณ์  นาหมัน

นางส้ม นาหมัน

นางหงส์ พัดแหวว

น.ส.ลำดวน พันมา

นางไกร สำเร็จดี

นายอาวุธ บางยิ้ม

นางสำเริง ทองงามดี

นายไกร ยิ้มแสง

นางวิเชียร แก้วศรีทัศน์

นางสุชิน ยานะ

นายราด พัดแหวว

นายดำรงค์ อยู่คง

นายณรงค์ ศรีฉ่ำ

นายแก้ว จันทร์เพ็ง

นางปิ๋ว ศรีบัว

นายทองคำ ศรีบัว

นายเสวย อินสุข

นายจำรูญ มีมาก

นายดับ ใจแจ่ม

นายบุญเลิศ มีแหยม

นายประเสริฐ แรตสอย

นายจำเลย มาขาว

นางผิว มาขาว

นางมาลี ดิษดี

นายแล สุขเจริญ

นายวิเชียร เขียวปั้น

นายทองใบ มีสิงห์

นายวาย ปานบุญ

นายน้อย นาหมัน

นางสำเนียง ล้ำเลิศ

นางกวา ยิ้มแสง

นางจันทร์แรม ด้วงบ้านยาง

นางสุวรรณ เขียวปั้น

น.ส.สิริพร นุวรณ์

นายสมบัติ บัวเถื่อน

นายสกล  มะเมียเมือง

นางประเสริฐ ศรีทอง

นางเสน่ห์ ปรีชาญาณ

นายขวัญ คงเจริญ

นายชลอ กลิ่นแข

นางจำรูญ ศรีบัว

ร.ต.สำรวม คล้ายทอง

นายประทุม ศรีบัว

นายประสิทธิ์ แก่นจันทร์

นายเต้ย อยู่พ่วง

น.ส.ศรีสุข  สุขกล้า

รูกาญจนา คล้ายทอง

นางศิริวรรณ  ชูกลิ่น

นายจรัญ  ดีสุด

จ.สอ.นิวัฒน์  ทรงกลิ่น

น.ส.แสง  ทรงกลิ่น

นพดล อยู่หล่ำ

นายสามารถ  เค้าดำเนิน

นายคุย  แขกใจเย็น

นางมลิวรรณ  เถื่อนกวา

นายจรูญ  รอดเงิน

เสนาะ ม่วนอ่อม

นายจรัญ มาขาว

นายสถิต

นายทองล้วน สุขใจ

นายธนิก สิงห์ลอ

น.ส.มาลี แก้วสว่าง
   
 
Vdo : youtube (plakrad55)
 
 

       <<<กลับหน้าแรก